ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-doatap, η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα γίνεται,

από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019 και εφεξής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο: e-doatap.doatap.gr

Η πρόσβαση στην υπηρεσία e-doatap παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων. Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην πλατφόρμα e-doatap και στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ www.doatap.gr.ATTENTION

As of the 20th of May 2019, all applications for recognition of foreign degrees should be EXCLUSIVELY submitted through the online application platform e-doatap.doatap.gr.

Απόφαση Ολομέλειας ΔΣ 5/19-4-2019© Copyright 2007-2017-Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.